Stikord Æ

Æ

ægtemand jeg har nogle Egenskaber, der kunde gjøre mig til en ganske god Ægtemand, jeg har Sands for

Ubetydeligheder, jeg har Hukommelse for Smaating, jeg har nogen Evne til at lægge lidt Betydning ind,

hvilket Alt er meget godt i Tidens Længde (SKS 6,225) *

ægtemand jeg (har) indrettet min personlige Existents aldeles som en Ægtemands. Punktlighed og Orden hersker

overalt (SKS 6,270) *

 

 

ægteskab Man indlade sig aldrig i Ægteskab. Ægtefolkene de love hinanden Kjærlighed for evig. Det er nu nemt nok,

men har heller ikke stort at betyde; thi bliver man færdig med Tiden, Evigheden bliver man nok færdig med.

Naar derfor Vedkommende, istedenfor at sige for evig, sagde: til Paaske, eller til førstkommende Maidag,

saa vaar der dog Mening i deres Tale; thi baade sagde man Noget, og Noget, man maaske kunne holde

(SKS 2,285) *

ægteskab Venskabet er allerede farligt, Ægteskabet er det endnu meer; thi Qvinden er og bliver Mandens Ruin, saa

snart man contraherer et vedvarende Forhold med hende (SKS 2,286) *

ægteskab Det Substantielle i Ægteskabet er Elskoven (SKS 3,42) *

ægteskab har et ethisk og religiøst Moment i sig (SKS 3,43) *

ægteskab I Ægteskabet kommer man ingen Veie med store Lidenskaber (SKS 3,73) *

ægteskab det er altid en Fornærmelse mod en Pige at ville ægte hende af nogen anden Grund end fordi man elsker

hende (SKS 3,76) *

ægteskab Oprigtighed, Aabenhjertighed, Aabenbarelse, Forstaaelse, det er Livs-Principet i Ægteskabet (SKS 3,117) *

ægteskab den, der gifter sig, realiserer det Almene (3,285) *

ægteskab der er Intet saa selvraadigt og herskesygt i Forhold til et Menneskeliv som Ægteskabet (SKS 6,64) *

ægteskab Dersom Du ikke skulde have Tid og Leilighed til at anvende en halv Snees Aar af dit Liv paa at reise Verden

rundt for at see Alt, hvad en Jordomseiler lærer at kjende; dersom Du ikke skulde have Evne og Vilkaar til

ved mangeaarig Øvelse i fremmede Sprog at trænge ind i Folke-Individualiteternes Forskjellighed, som disse

vise sig for Granskeren; dersom Du ikke er betænkt paa at opdage et nyt astronomisk System, der vil

fortrænge baade det copernicanske og det ptolemæiske - saa gift Dig; og dersom Du har Tid til det Første,

Evne til det Andet, Tanke om det Sidste, saa gift Dig ogsaa. Selv om Du ikke fik hele Jordkloden at see eller

talede i mange Tunger eller blev klog paa Himlen, Du vil ikke fortryde det; thi Ægteskabet er og bliver den

vigtigste Opdagelses-Reise, et Menneske foretager sig (SKS 6,87) *

ægteskab betragter jeg da som den individuelle Tilværelses høieste Telos (SKS 6,97) *

ægteskab Ægteskabets Beslutning er en positiv Beslutning og egentligen den positiveste af alle (SKS 6,102) *

ægteskab (er) en Synthese af Forelskelse og Beslutning (SKS 6,104) *

ægteskab (er) Forelskelsens dybeste, høieste og skjønneste Udtryk (SKS 6,139) *

ægteskab Jeg siger da ikke, at Ægteskabet er det høieste Liv, jeg kjender et høiere, men vee Den, der uberettiget vil

springe det over (SKS 6,158) *

ægteskab er nemlig det centrale i Timeligheden (SKS 6,159) *

ægteskab er ubetinget af religieus Herkomst (SKS 6,166) *

 

 

ære Hvad er jordisk Ære i sit svimlende Høieste vel andet end Foragt for Tilværelsen? (SKS 8,143)

 

 

æstetik En sammenhængende æsthetisk Livs-Anskuelse lader sig vel neppe foredrage (SKS 2,21) *

æstetik Det er netop det Herlige, det Guddommelige ved Æsthetikken, at den kun træder i forhold til det Skjønne

(SKS 2,414) *

æstetik Det Æsthetiske i et Menneske er det, hvorved han umiddelbar er det, han er (SKS 3,173) *

æstetik Enhver, der lever æsthetisk er fortvivlet, enten han saa veed det eller ikke (SKS 3,186) *

æstetik Lykke, Ulykke, Skjebne, umiddelbar Begeistring, Fortvivlelse er hvad den æsthetiske Livs-Anskuelse raader

over (SKS 7,395) *

æstetik det æstetiske overvurderer altid det ungdommelige (SKS 16,29)