Stikord Ø

Ø

øjeblik Øieblikket betegner det Nærværende som et saadant, der intet Forbigangent og intet tilkommende har; thi deri

ligger jo netop det sandselige Livs Ufuldkommenhed (SKS 4,390) *

øjeblik Skal derimod Tiden og Evigheden berøre hinanden, da maa det være i Tiden, og nu er vi ved Øieblikket (SKS

4,390) *

øjeblik Øieblikket er hiint tvetydige, hvori Tiden og Evigheden berøre hinanden, og hermed er begrebet Timelighed sat,

hvor Tiden bestandig afskærer Evigheden og Evigheden bestandig gjennemtrænger Tiden (SKS 4,390) *

øjeblik Øieblikket (er) ikke egentlig Tidens Atom, men Evighedens Atom (SKS 4,391) *

øjeblik at tabe Øieblikket er at blive øieblikkelig. Et Øieblik tabt, saa er Evighedens Kjæde brudt (SKS 9,183)

øjeblik Og dette er vistnok Ulykken i langt, langt de fleste Menneskers Liv, at de aldrig fornam Øieblikket, at i deres Liv

det Evige og det Timelige kun skiltes ad (SKS 11,20)

øjeblik Hvad vil det sige et svagt Øieblik? Det er et Øieblik, hvor det Evige ikke er ham nærværende. Og naar det

Evige ikke er ham nærværende, saa bliver det Timelige ham vigtigt (SKS 26,351)

øjeblik se også lidenskab, lyst, nydelse, opdragelse, paradoks, sanselighed

 

 

ønske Ønsket er den Trøst, som Trøstesløsheden opfinder (SKS 11,14)