Stikord B

B

 

barmhjertighed Er det Barmhjertighed at give hundrede Tusinde til de Fattige? Nei. Er det Barmhjertighed at give

den halve Skilling til den Fattige? Nei. Barmhjertighed er: hvorledes det gives (SKS 9,324)

 

barn I ethvert Barn er det noget Oprindeligt, som gjør, at alle abstrakte Principer og Maximer strande

mere eller mindre derpaa (SKS 3,80) *

barn Børn lærer man bedst at kjende, naar man seer dem lege (SKS 8,347)

barn Skulde man med eet Ord betegne det for Barndoms-Livet og Ungdoms-Livet Eiendommelige, maatte

man vel sige det er et Drømme-Liv (SKS 10,119)

barn Børns Kjerlighed til Forældre er et uudtømmeligt Mysterium, grundet tillige i et Naturforhold (SKS

20,107)

 

bede religieust seet er Bønnens Inderlighed ikke dens Heftighed i Øieblikket, men dens Vedvaren (SKS

7,441) *

bede Bønnen forandrer ikke Gud, men den forandrer den Bedende (SKS 8,137)

bede det er at blive taus (SKS 11,18)

bede er ikke at høre sig selv tale, men er at komme til at tie, og at blive ved at tie, at bie, til den Bedende

hører Gud (SKS 11,18).

 

 

bedraget hvad man jo er allerforfærdeligst, naar man end ikke selv aner det (SKS 4,236) *

bedraget Man lade sig ikke bedrage af det Ord "Bedrag". Man kan bedrage et Menneske for det Sande, og man

kan for at erindre om gamle Socrates, bedrage et Menneske ind i det Sande. Ja, egentligen kan man

kun ene paa denne Maade bringe et Menneske, der er i en Indbildning, ind i det Sande, ved at bedrage

ham (SKS 16,36)

 

begejstring Al Begeistring ligger i Uendelighedens Lidenskab, hvor Peer og Povl med samt deres Klogskab

forsvinde som et Intet (SKS 6,381) *

 

bekymring Den verdslige Bekymring søger altid at føre et Menneske ud i Sammenligningernes smaalige Uro (SKS

8,286)

bekymring Bekymringen er Fristelsens snildeste Tjener (SKS 10,33)

 

 

beslutning Beslutningens Arvefjende, hvilken er Feigheden (SKS 5,339)

beslutning Al et Menneskes Idealitet ligger først og sidst i Beslutning (SKS 6,104) *

beslutning Der gives et Phantom, som ofte nok er paa Benene, naar det gjelder at fatte en Belsutning, det er

Sandsynlighed - en Pialt, en Bønhas, en Skakkerjøde, som ingen fribaaren Sjel indlader sig med, en Døgenicht, der snarere burde sættes i Tugthuset end kloge Mænd og Koner, da den franarrer Menneskene hvad der er mere end Penge og Penges Værd. Ethvert Menneske, der i Forhold til Beslutning ikke er kommen videre, aldrig kommer videre end til at beslutte sig i Kraft af Sandsynlighed, er tabt for Idealiteten, hvad han saa end bliver (SKS 6,104) *

beslutning Der er et Gjøglebillede, som den Besluttende render efter, som Hunden efter Skyggen i Vandet, det er

Udfaldet, et Endelighedens Tegn, et Fortabelsens Blendværk, vee Den! som seer efter det, han er

fortabt (SKS 6,105) *

beslutning Uden at vove fattes ingen Beslutning (SKS 6,109) *

beslutning En Beslutning er altid reflekteret (SKS 6,150) *

beslutning En absolut Beslutning giver Rolighed (SKS 6,366) *

 

 

betragte Betragtning er ikke blot en Modtagen, en Opdagen, men tillige en Frembringen, og forsaavidt den er

dette, da bliver det jo afgjørende, hvorledes den Betragtende selv er (SKS 5,69)

betragte at betragte kan i een Forstand betyde at komme ganske nær til Noget, til Det nemlig man vil betragte, i

en anden Forstand at holde sig meget fjernt, uendelig fjernt, personlig nemlig (SKS 12,227)

 

 

beundring er lykkelig Selvfortabelse (SKS 11,200) *

 

 

bevidsthed at blive sig bevidst i sin evige Gyldighed er et Øieblik, der er betydningsfuldere end Alt i Verden (SKS

3,198) *

bevidsthed Det concreteste Indhold, som Bevidstheden kan have, er Bevidstheden om sig selv, om Individet selv,

ikke den rene Selv-Bevidsthed, men den Selv-Bevidsthed, der er saa concret, at ingen Forfatter, ikke

den ordrigeste, ikke den i Fremstillingen mægtigste, nogensinde har formaaet, at beskrive en eneste

Saadan, medens hvert eneste Menneske er en saadan (SKS 4,443) *

bevidsthed Derfor er denne Bevidsthed om at være en Enkelt, Grundbevidstheden i et Menneske, den er hans evige

Bevidsthed (SKS 8,233)

bevidsthed Bevidstheden forudsætter sig selv, og at spørge om dens Oprindelse, er et ørkesløst Spørgsmaal, der

er lige saa captieust som det gamle: hvad har først været til Træet eller Kernen (SKS 18,159)

bevidsthed Selvbevidstheden (er) Personlighedens Udgangspunkt (SKS 27,233)

bevidsthed se også selv

bibelen Det der forpligter Dig, er ikke de dunkle Steder, men Det, du forstaaer (SKS 13,57)

bibelen Guds Ord er givet, for at Du skal handle derefter, ikke for at Du skal øve dig i at fortolke dunkle Steder

(SKS 13,57)

bibelen Den hellige Skrift er Veiviseren, Christus er Veien (SKS 20,105)

bibelen ifølge det Ny Testamente er egentlig det at være Christen: at offres (SKS 25,195)

bibelen Det nye Testamentes Synspunkt er ene og alene: Evigheden (SKS 26,348)

blomstre hvad der forgaaer det blomstrer, og hvad der blomstrer det forgaaer (SKS 9,16)