Stikord H

H

 

handling er væsentlig futurisk (SKS 3,166) *

 

 

hemmelighed Der er maaske Intet, der adler et Menneske saa meget, som at bevare en Hemmelighed (SKS 2,155) *

hemmelighed Der er dog Intet, hvorover der hviler saa megen Forførelse og saa megen Forbandelse, som over en

Hemmelighed (SKS 2,300) *

 

 

hengivenhed Hvad er Hengivenhed uden en skjult Kraftyttring (SKS 6,135) *

 

heroisme er at være stor i Det, som ethvert Menneske kunde være (SKS 20,292)

 

 

heterogen Al Heterogenitet ligger i Enkelthedens Udgangspunct (SKS 23,32)

 

 

hjemve Det er noget Husket, som erindres (SKS 6,20) *

 

 

hjerte Ogsaa jeg har et Hjerte; og jeg har stræbt at bevare det at have et Hjerte, og derfor stræbt at holde det

paa rette Sted, at jeg ikke det ene Øieblik har det paa Læberne, det andet Øieblik i Buxerne men aldrig

paa rette Sted, og at jeg ikke forvexler Hjertelighed med Passiar og Vrøvl (SKS 24,23)

hjælpe For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han - men dog vel først og

fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet

ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller

stolt, saa jeg i Grunden istedetfor at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen

begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe (SKS 16,27)

 

 

humanitet dette (er) just den absolute Humanitet nemlig at Enhver er en Enkelt (SKS 20,88)

 

 

humor er det sidste Stadium i Existents-Inderlighed inden Troen (SKS 7,265) *

humor den umodne Humor er et Slags Friskfyreri (SKS 7,266) *

humor Humoristen gaaer ligesom Rovdyret altid alene (SKS 18,108)

 

 

hykleri er dog som uadskilleligt fra det at være Menneske, ligesom Sliim fra det at være Fisk (SKS 25,362)

 

højeste det Høieste er: at et Menneske fuldelig overbevises om, at han selv slet Intet formaaer, slet Intet (SKS

5,300)

højeste Det Høieste der overhovedet kan gjøres for et Væsen, høiere end Alt hvad En kan gjøre det til er at

gjøre det frit (SKS 20,57)

højeste Sagen er Menneskene forstaae ikke hvad det Høieste er. Og af de Faae, de meget Faae, som dog

forstaae det, ere de Fleste langt langt for kloge til at lade sig mærke med det (SKS 21,361)

højeste det Høieste er jo ikke at forstaae det Høieste men at gjøre det (SKS 24,529)

 

 

håbe Det at haabe er nemlig sammensat af det Evige og det Timelige, deraf kommer det, at Udtrykket for

Haabets Opgave i Evighedens Skikkelse er at haabe Alt, i Timelighedens Skikkelse altid at haabe (SKS

9,249)