Stikord P

P

paradoks Paradoxet er Tankens Lidenskab (SKS 2,242) *

paradoks I sin meest abbrevierede Form kan man kalde Paradoxet Øieblikket (SKS 4,255) *

paradoks Paradoxet er ikke en Concession, men en Kategorie, en ontologisk Bestemmelse, der udtrykker Forholdet

mellem en existerende, erkjendende Aand og den evige Sandhed (SKS 20,89)

paradoks se også mediation

 

patos er vel Inderlighed, men det er umiddelbar Inderlighed (SKS 7,220) *

 

 

penge er Verdens Gud, derfor mener den, at Alt, hvad der har med Penge at gjøre eller har Forhold til Penge, er

Alvor (SKS 9,316)

penge se også rigdom

 

personlighed En ægte modnet Personlighed tilhører sig selv saaledes som en slagvant Due tilhører Slaget; man kan sælge

den til saa Mange man vil, den vender altid tilbage til Slaget (SKS 18,191)

personlighed er en individuel Bestemthed constateret ved at vides af Gud i Samvittighedens Mulighed (SKS 18,279)

personlighed Springfjederen i hele Tilværelsens uhyre Bygning, og Springfjederen ved hvilken igjen hvert lille Leed er

(som en Ring i Kjeden) indordnet i det Hele er: Personligheden, Alt er Personlighed (SKS 20,314)

personlighed hvad der altid er Maalestok for Personlighed, at kunne pakke alle de mange Tanker i en Handling (SKS

23,171)

personlighed Det ethvert Menneske gyser for, er at blive Personlighed, at staae som Personlighed ligeoverfor de Andre

(SKS 26,46)

personlighed den bedste Maalestok for hvad Personlighed, der er i et Menneske, vilde være, om man kunne faa at vide, i

hvilke Udtryk han har friet til den Elskede. Thi just fordi det at blive elsket beskjeftiger den forelskede saa

uendeligt, vil han være tilbøielig til i et saadant Øieblik at tabe sig selv, saa kun en ganske eminent og

udpræget Personlighed, der i Alt altid er sig selv, vil ganske have sig selv i den egne Forestilling om sig selv

(SKS 26,57)

personlighed Krudtet forandrede Krigen, afskaffede det personlige Mod, den personlige Tapperhed, saaledes tenderer

ogsaa Menneske-Slægten til i Aands Forhold at ville afskaffe Personlighed, dvs. afskaffe Aand, og gjøre

Personlighed umulig, d.v.s. umuliggjøre Aand (SKS 26,235)

personlighed i en anden Forstand kunne man kalde Personlighed: Gjennemsigtighed (SKS 26,273)

personlighed Al Frelse for et Menneske ligger i at blive Personlighed (SKS 26,347)

personlighed Ingen tør i vore Tider være Personlighed, i feig Menneske-Frygt gyser Enhver tilbage for dette: at være Jeg

lige over for, maaske i Modsætning til Andre (SKS 27,682)

personlighed Se også samvittighed, fortvivlelse, presse.

 

pietet hvad er skjønt som Pieteten? mig forekommer den det Skjønneste af Alt (SKS 6,47) *

 

pligt Pligten er det Almene (SKS 3,251) *

pligt Det er ethvert Menneskes Pligt at have et Kald (SKS 3,276) *

pligt Pligten er jo netop Udtryk for Guds Villie (SKS 4,153) *

 

 

pludselige Det Pludselige er den fuldkomne Abstraction fra Continuiteten, fra det Foregaaende, det Efterfølgende (SKS

4,433) *

 

 

poesi er Seier over Verden; det er gennem en Negation af den ufuldkomne Virkelighed, at Poesien aabner en

højere Virkelighed, udvider og forklarer det Ufuldkomne til det Fuldkomne (SKS 1,330)

poesi det Poetiske er herligt, det Religieuse endnu herligere, men hvad der er derimellem er Passiar (SKS 6,383) *

 

 

politik Allerede Aristosteles har inddeelt Menneskene i Teologer, Filosoffer, Politikere. Politikerne kommer sidst, end

sige da Endelighedens Politikere, der forsage Uendelighedens Lidenskab, de komme aller sidst eller rettere

bag efter; det gjør tyndt Øl altid (SKS 6,381) *

politik er blot Udvorteshed (SKS 24,229)

 

 

presse Pressen er egentlig det der tilintetgjør al Personlighed (SKS 20,30)

presse Dag-Pressen er og bliver det onde Princip i den moderne Verden (SKS 20,152)

 

 

primitivitet er: Mulighed af "Aand" (SKS 26,40)

 

 

prædike Man kan overhovedet ikke prædike objektivt, thi at prædike er hverken at snakke med Munden eller med

Røven, men er væsentligen Ens Existeren; hvad min Existeren udtrykker er min Prædiken (SKS 24,421)

prøve at prøve forholder sig altid til Mulighed, det er dog altid muligt, at det, der prøves, ikke bestod i Prøven (SKS

9,41)

 

psykologi Hvad Psychologien skal have med at gjøre maa være et Hvilende, der forbliver i bevæget Rolighed, ikke et

Uroligt, der bestandigt enten producerer sig selv eller reprimeres (SKS 4,329) *

 

 

publikum er en ren Abstraction (SKS 8,98)

publikum er det Offentlige, der interesserer sig for det allermest Private (SKS 8,98)