Stikord B

Bbarmhjertighed      Er det Barmhjertighed at give hundrede Tusinde til de Fattige? Nei. Er det Barmhjertighed at give

                            den halve Skilling til den Fattige? Nei. Barmhjertighed er: hvorledes det gives (SKS 9,323)


 

barn                     I ethvert Barn er det noget Oprindeligt, som gjør, at alle abstrakte Principer og Maximer strande

                            mere eller mindre derpaa (SKS 3,80) *

barn                     Børn lærer man bedst at kjende, naar man seer dem lege (SKS 8,347)

barn                     Skulde man med eet Ord betegne det for Barndoms-Livet og Ungdoms-Livet Eiendommelige,
                           maatte man vel sige det er et Drømme-Liv (SKS 10,119)

barn                     Børns Kjerlighed til Forældre er et uudtømmeligt Mysterium, grundet tillige i et Naturforhold (SKS

                           20,107)

 bede                    Bønnen forandrer ikke Gud, men den forandrer den Bedende (SKS 8,137)

bede                    det er at blive taus (SKS 11,18)

bede                    er ikke at høre sig selv tale, men er at komme til at tie, og at blive ved at tie, at bie, til den Be-
                           dende hører Gud (SKS 11,18).bedraget              hvad man jo er allerforfærdeligst, naar man end ikke selv aner det (SKS 4,236) *

bedraget              Man lade sig ikke bedrage af det Ord "Bedrag". Man kan bedrage et Menneske for det Sande, og
                           man kan for at erindre om gamle Socrates, bedrage et Menneske ind i det Sande. Ja, egentligen
                           kan man kun ene paa denne Maade bringe et Menneske, der er i en Indbildning, ind i det Sande,
                           ved at bedrage ham (SKS 16,35)


   

begejstring           Al Begeistring ligger i Uendelighedens Lidenskab, hvor Peer og Povl med samt deres Klogskab

                           forsvinde som et Intet (SKS 6,381) *

 


bekymring           Den verdslige Bekymring søger altid at føre et Menneske ud i Sammenligningernes smaalige Uro
                          (SKS 8,286)

bekymring           Bekymringen er Fristelsens snildeste Tjener (SKS 10,33)beslutning          Beslutningens Arvefjende, hvilken er Feigheden (SKS 5,339)

beslutning          Al et Menneskes Idealitet ligger først og sidst i Beslutning (SKS 6,103) *

beslutning          Der gives et Phantom, som ofte nok er paa Benene, naar det gjelder at fatte en Belsutning, det er

                         Sandsynlighed - en Pialt, en Bønhas, en Skakkerjøde, som ingen fribaaren Sjel indlader sig med, en
                         Døgenicht, der snarere burde sættes i Tugthuset end kloge Mænd og Koner, da den franarrer
                         Menneskene hvad der er mere end Penge og Penges Værd. Ethvert Menneske, der i Forhold til
                         Beslutning ikke er kommen videre, aldrig kommer videre end til at beslutte sig i Kraft af Sandsyn- 
                         lighed, er tabt for Idealiteten, hvad han saa end bliver (SKS 6,104)
*

beslutning          Der er et Gjøglebillede, som den Besluttende render efter, som Hunden efter Skyggen i Vandet, det
                         er Udfaldet, et Endelighedens Tegn, et Fortabelsens Blendværk, vee Den! som seer efter det, han er

                         fortabt (SKS 6,105) *

beslutning         Uden at vove fattes der ingen Beslutning (SKS 6,109) *

beslutning         En Beslutning er altid reflekteret (SKS 6,150) *

beslutning         En absolut Beslutning giver Rolighed (SKS 6,366) *betragte           Betragtning er ikke blot en Modtagen, en Opdagen, men tillige en Frembringen, og forsaavidt den er

                       dette, da bliver det jo afgjørende, hvorledes den Betragtende selv er (SKS 5,69)

betragte           at betragte kan i een Forstand betyde at komme ganske nær til Noget, til Det nemlig man vil betrag-
                       te, i en anden Forstand at holde sig meget fjernt, uendelig fjernt, personlig nemlig (SKS 12,227)beundring         er lykkelig Selvfortabelse (SKS 11,200) *bevidsthed       at blive sig bevidst i sin evige Gyldighed er et Øieblik, der er betydningsfuldere end Alt i Verden (SKS

                       3,198) *

bevidsthed       Det concreteste Indhold, som Bevidstheden kan have, er Bevidstheden om sig selv, om Individet selv,

                       ikke den rene Selv-Bevidsthed, men den Selv-Bevidsthed, der er saa concret, at ingen Forfatter, ikke

                       den ordrigeste, ikke den i Fremstillingen mægtigste, nogensinde har formaaet, at beskrive en eneste

                       Saadan, medens hvert eneste Menneske er en saadan (SKS 4,443) *

bevidsthed       Derfor er denne Bevidsthed om at være en Enkelt, Grundbevidstheden i et Menneske, den er hans
                       evige Bevidsthed (SKS 8,233)

bevidsthed       Bevidstheden forudsætter sig selv, og at spørge om dens Oprindelse, er et ørkesløst Spørgsmaal, der

                       er lige saa captieust som det gamle: hvad har først været til Træet eller Kernen (SKS 18,159)

bevidsthed       Selvbevidstheden der er Personlighedens Udgangspunkt (SKS 27,233)

bevidsthed       se også selv

 

bibelen             Det der forpligter Dig, er ikke de dunkle Steder, men Det, du forstaaer (SKS 13,57)

bibelen             Guds Ord er givet, for at Du skal handle derefter, ikke for at Du skal øve dig i at fortolke dunkle Ste-

                       der (SKS 13,57)

bibelen             Den hellige Skrift er Veiviseren, Christus er Veien (SKS 20,105)

bibelen             ifølge det Ny Testamente er egentlig det at være Christen: at offres (SKS 25,195)

bibelen             Det nye Testamentes Synspunkt er ene og alene: Evigheden (SKS 26,348)

 

 

blomstre           hvad der forgaaer det blomstrer, og hvad der blomstrer det forgaaer (SKS 9,16)